Tre goda miljöskäl att äta ägg

Att det går åt lite åkermark för att producera ett kilo ägg är en viktig förklaring till att äggproduktionen har jämförelsevis små negativa miljöeffekter. Bidraget till försurning och övergödning, liksom insatserna av växtskydd och energi, blir då lägre per kilo livsmedel jämfört med annan produktion av animaliska livsmedel.


1. Lågt bidrag till försurning och övergödning

Ett kilo ägg ger det enskilt lägsta bidraget till försurningen och bidrar näst minst till övergödningen av sjöar och hav jämfört med andra animaliska livsmedel. (Se Tabell 3.)

Den försurande verkan som äggproduktionen bidrar med kommer främst från utsläppen av ammoniak i samband med stallgödselhanteringen. Bidraget till övergödningen kommer främst från nitratläckage i foderodlingen.

 

 

LIVSMEDEL

FÖRSURNING
g SO2-ekv
per kg produkt

ÖVERGÖDNING
g NO3 per kg
produkt

FÖRSURNING
g SO2-ekv per kg
protein

ÖVERGÖDNING
g NO3 per kg
protein

 Ägg

24

131 

190 

1040 

 Kyckling

52

214 

226 

929 

 Mjölk

10,2

43 

310 

1303 

 Griskött

58

366 

276 

1743 

 Nötkött

281

959 

1338 

4567 

Tabell 3. Ägg belastar miljön mindre än många andra animaliska livsmedel. Ett kilo protein från ägg bidrar minst till försurningen och näst minst till övergödningen. Den försurande effekten är uttryckt som gram svaveldioxid, (svaveldioxidekvivalenter) och övergödningen som gram nitrat, NO3.
Källa: SIK och LRF

 

2. Små mängder bekämpningsmedel

Användningen av bekämpningsmedel i foderproduktionen är låg räknat per kilo ägg.
Se Tabell 4. I diagrammet redovisas antal gram aktiv substans som gått åt i foderproduktionen.

 

 

LIVSMEDEL

UNGEFÄRLIG
PESTICIDANVÄNDNING
gram aktiv substans, per kilo ägg,
mjölk samt fett- och benfritt kött

UNGEFÄRLIG
PESTICIDANVÄNDNING
gram aktiv substans, per kilo
protein för olika livsmedel

 Ägg

0,37

2,9

 Kyckling

Uppgift saknas

Uppgift saknas

 Mjölk

0,08

2,4

 Griskött

1,0

4,8

 Nötkött

1,7-3,3

8-14

Tabell 4. Hönsens effektiva foderomvandling gör att det bara krävs 4,5 m2 för att producera ett kilo ägg. Därmed blir mängden bekämpningsmedel i foderproduktionen lägre för ett kilo ägg än för ett kilo kött. Även räknat per kilo protein vinner äggen över köttet. Källa: SIK och Livsmedelsverket  


3. Låg energiåtgång

Den mängd energi som går åt för att producera ett kilo äggprotein är lägre än för alla andra animaliska livsmedel, 65 Megajoul. (Se Tabell 5)

 

LIVSMEDEL

ENERGIÅTGÅNG
PRODUKTION
(Mejajoule, MJ per kilo)

MJ PER KILO PROTEIN

 Ägg

8,2

65

 Kyckling

19,6

85

 Mjölk

2,7

82

 Griskött

22,6

106

 Nötkött

37,2

177

Tabell 5. Ägg kräver minst energi om man räknar energiinsats per kilo protein. Källa: SIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: ©Mocktail/Sara Hertzman Persson