Förbättringspotential

Den allra största delen av äggens klimat- och miljöpåverkan sker vid foderproduktionen och på gården. Nästan 70 procent av klimatgaserna kommer från fodertillverkningen och runt 9 procent kommer vardera från uppfödningen av värphöns respektive från gården. Transporten av ägg från gården till packerier och butik står för knappt 5 procent av växthusgaserna från äggproduktionen.
(Se Diagram 1.)

 

 

Diagram 1. Ett kilo ägg bidrar med klimatgaser motsvarande 1,7 kilo CO2. Nästan 70 procent av utsläppen, knappt 1,2 kilo, kommer från foderproduktionen och omkring 9 procent vardera från uppfödningen av värphöns respektive produktionen på gården. Transporternas andel är liten, mindre än 5 procent. Värdena är ett genomsnitt från två representativa gårdar. Källa: SIK

 

 

Att äggproduktionen redan idag är klimat- och miljösmart betyder inte att den inte kan bli ännu bättre. De förbättringsåtgärder som identifierats av SIK siktar på foderanvändningen och andra åtgärder på gården.
 

Åtgärderna är i tur och ordning:

1. Ytterligare förbättrat foderutnyttjande genom minskat foderspill och förbättrad djurhälsa
2. Effektivare stallgödselanvändning,
3. Byte av förpackning för transport från gård samt
4. Att minska energiförbrukningen i packerierna.


 Foto: ©Mocktail/Sara Hertzman Persson