Omsorgsprogram

 Svenska Ägg driver sedan 1997 ett frivilligt och förebyggande djuromsorgsprogram för hönsbesättningar. Omsorgsprogrammet syftar till att kvalitetssäkra äggproduktionen, med utgångspunkt från lagstiftning som berör djurskydd, smittskydd, fodersäkerhet och livsmedelssäkerhet. 

Synpunkter på omsorgsprogrammet är lämnade av representanter för näringen, myndigheter, djurskyddet och forskare. Den första versionen av Svenska Äggs omsorgsprogram godkändes av Jordbruksverket år 1997. Besiktningarna utförs av tre rikslikare. Resultaten från programmet rapporteras årligen till Jodbruksverket.

Omsorgsprogrammet omfattar samtliga produktionssystem som är godkända enligt svensk djurskyddslagsstiftning. För unghönsuppfödning och äggproduktion i flervåningssystem påverkas beläggningsgraden av totalpoängen som uppnåtts i omsorgsprogrammet.

 

Så går det till praktiskt

Besiktningen i omsorgsprogrammet hanteras enligt olika rutiner beroende på om man är:

1. Redan verksam äggproducent som ansöker om anslutning för ett stall som är i drift.

2. Redan verksam äggproducent som ansöker om anslutning för ett nytt eller ombyggt stall som ska tas i bruk efter förprövning.

3. Nystartare som ansöker om anslutning.

 

Om man är en redan verksam äggproducent med ett befintligt stall i drift kommer inbesiktningen att göras när hönsen är mellan 45-65 veckor gamla. I samband med denna kommer djurutrymmet att mätas in och anläggning samt skötsel av denna bedömas enligt omsorgsprogrammets checklista. Även hönsens skötsel och kondition kommer att bedömas.

Om man är en redan verksam  äggproducent med ett nybyggt stall eller ett befintligt stall där man bytt inhysningssysten kommer inbesiktningen att delas upp på två tillfällen. Först inmätning och besiktning av anläggningen innan hönsen satts in. Detta görs ofta tillsammans med länsstyrelsens förprövare. Därefter görs en bedömning av skötsel och hönsens kondition när hönsen är 45-65 veckor gamla.

Om man är helt nystartad som äggproducent kommer man att få ett extra besök mellan besiktningen av anläggningen och av hönsens skötsel och kondition. Detta besök brukar äga rum när hönsen är mellan 25-30 veckor gamla.

Protokoll

Besiktningen följer en checklista bestående av 25 kontrollpunkter där varje kontrollpunkt utgörs av en Teknikdel och en Skötseldel. Respektive del graderas på en skala på 1-4 och kontrollpunktens totala poäng är summan av Teknik + Skötseldelen x faktor. De punkter som har direkt återkoppling till lagstiftning har störst tyngd och multipliceras med högst faktor. Protokollets totala poäng är summan av poängen från samtliga kontrollpunkter. Kontroll-punkterna omfattar smittskydd, livsmedels- och foderhygien, djurskydd och djurhälsa. Exempelvis bedöms hönsens kondition, befjädring, förekomst av hackskador och fotskador, ströbäddens kvalitet, förekomst av damm samt stalluftens nivå av ammoniak och koldioxid.

 

  


Foto, toppbild: ©Mocktail/Sara Hertzman Persson